DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Włoszakowice

Dodano: 18 kwietnia 2024 rok

„Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach” – tak brzmi tytuł wniosku o dofinansowanie projektu, który Gmina Włoszakowice złożyła w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 199 528,78 zł.

projekt edukacyjny

Celem zadania jest zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów z zakresu wczesnej diagnozy dzieci. Dzięki temu chcemy również wyposażyć naszą placówkę w nowoczesne narzędzia dydaktyczne, które jeszcze lepiej będą wspierać proces nauki i rozwoju dzieci.

Projekt ten realizowany będzie we wszystkich oddziałach Przedszkola nr 2 w okresie od 1.09.2024 do 31.08.2027 r.

Projekt realizowany będzie w ramach 3 zadań:

  1. zajęcia dodatkowe, zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dzieci z Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach. W ramach zadania zrealizowane zostaną zajęcia dodatkowe dla dzieci (w tym koncerty) oraz zakupione zostanie wyposażenie placów zabaw oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne dla przedszkola. Realizacja ww. zajęć pozwoli na wielokierunkowy, kompleksowy rozwój dzieci oraz pozwoli na dostosowanie oferty Przedszkola do potrzeb zgłaszanych przez rodziców,
  2. rozwijanie kompetencji kadr Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach. W ramach zadania zakłada się uczestnictwo kadry przedszkola w kursach oraz szkoleniach podnoszących jej kwalifikacje i kompetencje w pracy z dziećmi (w szczególności w odniesieniu do metodyki pracy z dziećmi, rozwoju kompetencji kluczowych, diagnozy i identyfikacji potencjalnych problemów rozwojowych na wczesnym etapie, pedagogiki małego dziecka, współpracy z rodzicami, itp.),
  3. zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy dla dzieciz Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach. W ramach zadania zakłada się zwiększenie dostępu do specjalistów w placówce przedszkolnej w zakresie wczesnej diagnozy, co umożliwi przeprowadzenie szybkiej i dokładnej diagnozy dziecka w znanych mu i bezpiecznych warunkach przedszkolnych oraz wdrożenie skutecznej terapii umożliwiającej wyrównanie ewentualnych niedoborów i problemów rozwojowych. Zwiększenie dostępu do specjalistów pozwoli też na objęcie wsparciem większej liczby dzieci, co jest niezwykle istotne w kontekście zwiększającego się zapotrzebowania na wsparcie w tym zakresie.

Ponadto w ramach zadań zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt pozwalający na wyposażenie sal terapeutycznych, dzięki czemu zajęcia prowadzone będą w oparciu o interesujące dla dziecka, efektywne metody i przy użyciu nowoczesnego wyposażenia.

Realizacja wsparcia na rzecz Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach została poprzedzona diagnozą przygotowaną przez Wnioskodawcę i zatwierdzoną przez organ prowadzący przedszkole.

Obecnie w/w wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej, merytorycznej oraz negocjacji. 

N. J-M.