DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 27, tel. 655252989
ul. Spokojna 4, tel. 655370056

Bukówiec Górny

ul. Powstańców Wielkopolskich,
tel. 65 5372380

Krzycko Wielkie

ul. Szkolna 12,
tel. 65 533-15-88

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu od 1 września 2020 r.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 2

we Włoszakowicach

  od 1 września 2020 r.

 

Opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS  5 sierpnia 2020r. dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

 

Organizacja opieki w placówce:

 

Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze  do i z przedszkola, opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

Dzieci przyprowadzane są do przedszkola w godzinach od 7:00 do 8:30

Przy wejściu do budynku przedszkola widnieje informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, zachowując zasady:

a)1 opiekun z dzieckiem/dziećmi

b)Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m

c)Dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m

d)Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

Pracownicy zapewniają sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. Rekomendowany jest kontakt  z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

Przedszkole posiada termometr bezdotykowy.

W przypadku gdy, pracownik przedszkola  zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować dziecko w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z przedszkola (rekomendowany własny środek transportu).

W miarę możliwości organizuje się i koordynuje pracę tak, aby umożliwiała zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie przedszkola  oraz unika się częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

W przedszkolu obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do przedszkola należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

Dziecko  posiada własne przybory i karty pracy, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub we własnej szafce. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami  między sobą.

Należy wietrzyć sale oraz części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.

Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.

Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja 

pomieszczeń i powierzchni:

 

Przy wejściu głównym do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Wyznaczone osoby odpowiedzialne są za codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno - higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

Pomoc nauczyciela odpowiedzialna jest za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.

Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych zawieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.

Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

 

Gastronomia- wydawanie posiłków:

 

Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości – spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej grupy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 

W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach zabaw z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

Dostawca cateringu zapewnia pojemniki i sztućce jednorazowe. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia:

 

Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Wyznacza się i przygotowuje (itp. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydziela obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

1.Pracownicy przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2.Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.

3.Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w wyznaczonym pomieszczeniu, informuje rodziców bądź opiekunów.

4.Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje do czasu przyjazdu rodziców.

5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

6.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

•Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

 

Dyrektor przedszkola

Lidia Olejnik